Decreto flussi

DECRETO FLUSSI 2023-2025 është një dekret tre vjeçar që përcakton se sa persona mund të hyjnë në Itali në vitet 2023 (click day në dhjetor 2023), 2024 (click day në shkurt 2024) dhe 2025 (click day në shkurt 2025). Këtu janë të dhënat e përditësuara për vitin 2023.

Dekreto flussi është një ligj i qeverisë italiane që përcakton sa qytetarë jo-europianë mund të hyjnë në Itali për punë. 

Konkretisht, decreto flussi përcakton numrin e qytetarëve jo-europianë që mund të hyjnë në Itali për lavoro stagionale (punë sezonale), lavoro subordinato non stagionale (punësim jo-sezonal) ose lavoro autonomo (vetëpunësim).

Përveç numrit të qytetarëve jo-europianë që mund të hyjnë në Itali për punë, decreto flussi përcakton edhe numrin e njerëzve që mund të konvertojnë permesso di soggiorno (për shembull permesso di soggiorno per studio) në permesso di soggiorno per lavoro subordinato o autonomo.

Decreto flussi 2023-2025

Decreto flussi 2023-2025 (i miratuar nga qeveria në tetor 2023) përcakton se mund të hyjnë në Itali gjithsej 151.000 shtetas për vitin 2024 për arsye pune.

Sektorët e punësimit për sa i përket punësimit me kontratë josezonale për këtë vit do të jenë: transporti rrugor i mallrave për llogari të të tretëve; sektori i ndërtimit; sektori turistik-hoteleri; sektori mekanik dhe i telekomunikacionit; sektori ushqimor dhe i ndërtimit të anijeve; sektori i transportit të udhëtarëve; peshkim; elektriçistë; sektori hidraulik dhe i vetëpunësimit.

Do të kenë preçedencë ata qytetarë të një vendi që ka marrëveshje me Italinë për luftën kundër emigracionit të parregullt dhe veçanërisht për vitin 2024 janë parashikuar 2.500 shtetas, nga të cilat 2.380 të punësuar me kontratë dhe 120 të vetëpunsuar.                          

Lavoro subordinato

Mund të bëjnë kërkesë brënda kuotave për punësim jo-sezonalë:

 •  25.000 shtetas për vitin 2024: Shqipëria, Algjeria, Bangladeshi, Bosnje-Hercegovina, Korea (Republika e Koresë), Bregu i Fildishtë, Egjipt, El Salvador, Etiopi, Filipine, Gambia, Gjeorgji, Gana, Japoni, Jordani, Guatemala, Indi, Kirgistan, Kosovë, Mali , Marok , Mauritius, Moldavi, Mali i Zi, Nigeri, Nigeri, Pakistan, Peru, Republika e Maqedonisë së Veriut, Senegal, Serbi, Sri Lanka, Sudan, Tunizi, Ukrainë;
 •   20.000 shtetas të vendeve të tjera me të cilat ka marrëveshje bashkëpunimi për çështjet e migracionit;
 •   100 shtetas që vijnë nga Venezuela dhe kanë origjinë italiane për të paktën një pjesë të familjes (90 për punësim me kontratë dhe 10 për vetëpunësim);  
 • 200 persona pa shtetësi ose refugjatë nga Komisioni i Lartë i Kombeve të Bashkuara për Refugjatët ose nga autoritetet kompetente në vendet e azilit ose tranzitit të parë (180 për punësim me kontratë dhe 20 për vetëpunësim);
 •   9.500  punëtorë të punësuar jo-sezonalë në sektorin e shërbimeve në familje dhe të kujdesit social dhe shëndetësor.                              

 Lavoro autonomo

Në vitin 2024 pritet hyrja e 500 shtetasve të huaj që banojnë jashtë vendit, duke përfshirë sipërmarrës, profesionistë të lirë, artistë të famshëm dhe krijues të start-up-eve.          

 

Lavoro stagionale

Pra një punë që zhvillohet vetëm gjatë një periudhe të vitit.

Lejohen të hyjnë në Itali 89.500 shtetas për vitin 2024 për punë sezonale në sektorin bujqësor dhe turizëm e hoteli.

Veçanërisht, pranohen të hyjnë në Itali për punë me kontratë sezonale:

 • 12.000 punëtorë sezonalë të cilët janë shtetas të vendeve me të cilat do të ketë bashkëpunim për çështjet e migracionit në vitet 2023-2025;
 • 3.000 punëtorë të shteteve të cilat, gjithashtu në bashkëpunim me qeverinë Italiane, promovojnë fushata kundër emigracionit të parregullt për qytetarët e tyre;
 • 50 persona pa shtetësi ose refugjatë nga Komisioni i Lartë i Kombeve të Bashkuara për Refugjatët ose nga autoritetet kompetente në vendet e azilit ose tranzitit të parë;
 • 2.000 shtetas të huaj që kanë hyrë në Itali për të kryer punë sezonale të paktën një herë në pesë vitet e mëparshme dhe për të cilët punëdhënësi paraqet një kërkesë për një autorizim shumëvjeçar për punë sezonale; 
 • 41.000 shtetas për sektorin e bujqësisë kërkesat e të cilëve për nulla osta për të hyrë në Itali për punë sezonale paraqiten nga organizata profesionale të punëdhënësve të Confederazione nazionale coltivatori diretti (Konfederata Kombëtare e Fermerëve), të Confederazione italiana agricoltori (Konfederata Italiane e Fermerëve), të Confederazione generale dell’agricoltura italiana (Konfederata e Përgjithshme e Bujqësisë Italiane), të Confederazione di produttori agricoli e dell’Alleanza delle cooperative italiane ;
 • 31.000 për sektorin e turizmit.               

Shndërrimi i permesso di soggiorno per lavoro subordinato (leje qëndrimi për punësim me kontratë ose vetëpunësim)

Mund të shndërrohen në permesso di soggiorno per lavoro subordinato (leje qëndrimi për punësim me kontratë):

 •  4.000 leje qëndrimi për vitin 2024 nga punë sezonale në punësim me kontratë;
 • 100 leje qëndrimi afatgjata për vitin 2024 të lëshuara për shtetas të vendeve të treta nga shtete të tjera anëtare të BE-së për lavoro subordinato (punësim me kontratë pune);
 • 50 leje qëndrimi afatgjata për vitin 2024 të lëshuara për shtetas të vendeve të treta nga shtete të tjera anëtare të BE-së për lavoro autonomo (vetëpunësim).

 Hyrjet jashtë kuotave

Hyrjet e lejuara me ligj jashtë kuotave janë të rregulluara për periudhën trevjeçare 2023 – 2025:

 •  hyrjet për lavoro subordinato qoftë edhe të natyrës sezonale, të shtetasve të vendeve me të cilat Italia ka nënshkruar marrëveshje për riatdhesimin;
 • përforcimi i aktiviteteve të edukimit dhe formimit profesional dhe qytetar-gjuhësor të organizuara në vendet e origjinës dhe si rrjedhojë rritja e hyrjes së punëtorëve të huaj, refugjatëve pa shtetësi, të njohur nga Komisioni i Lartë i Kombeve të Bashkuara për Refugjatët ose nga autoritetet kompetente në vendet e azilit të parë. ose transit, të cilët kanë përfunduar këto aktivitete; 
 • valorizimi mundësive të studimit dhe formimit të shtetasve të huaj në Itali, edhe nëpërmjet konvertimit të lejeve të dhëna për qëllime studimi dhe trajnimi në leje qëndrimi për qëllime pune, jashtë kuotave. 

 Si të aplikosh 

Datat për click day e ardhshme për vitin 2024 do të jenë si më poshtë:

 • nga data 18 marsh 2024, për punëtorët e punësuar me kontratë josezonalë nga vendet që kanë marrëveshje bashkëpunimi me Italinë;
 • nga 21 marsh 2024 për punëtorët e tjerë të punësuar me kontratë josezonalë;
 • nga 25 marsh 2024 për punëtorët sezonalë.

Aplikimi mund të bëhet vetëm online në webfaqen e internetit https://nullaostalavoro.dlci.interno.it. Për të bër aplikimin duhet të kesh kredencialet SPID.

Për lavoro stagionale e non stagionale, janë punëdhënësit ata që duhet të aplikojnë, ndërsa për lavoro autonomo dhe konvertimet, është personi me permesso ai që duhet të aplikojë.

Ndër informacionet që duhet të përfshihen në aplikim janë:

 • detaje mbi akomodimin e punëtorit në Itali (p.sh. ku do të jetojë punëtori)
 • dhe dokumentet e nevojshme për kryerjen e punës, siç është kontrata (për lavoro subordinato e stagionale) ose licenca për aktivitetin që do të kryej (lavoro autonomo). Licenza është autorizimi që i lejon personit të vetëpunësuar të fillojë biznesin e tij.

Aplikimi do të merret dhe shqyrtohet nga Sportello Unico per l’Immigrazione.

Pas aplikimit

Nëse aplikimi yt për nulla osta miratohet nga Sportello Unico atëherë mund të kërkosh një visto (vizë) për në Itali në ambasadën ose konsullatën italiane në vendin tënd të origjinës.

Pasi të marrësh vizen, mund të hysh në Itali dhe të aplikosh për një permesso di soggiorno (leje qëndrimi) për të qëndruar rregullisht dhe për të punuar.

KUJDES: Nulla osta është e vlefshme 6 muaj. Kjo do të thotë që duhet të hysh në Itali dhe të aplikosh për një permesso di soggiorno brenda 6 muajve nga data e lëshimit të nulla osta.

Nëse aplikimi për nulla osta refuzohet nuk mund të kërkosh një vizë për të hyrë në Itali. Nuk mund të aplikosh dy herë në të njëjtin vit, mundur të provosh përsëri vitin tjetër nëse plotëson kërkesat e decreto flussi-t të ri.

Kujto se njerëzit që duan të aplikojnë për protezione internazionale (mbrojtje ndërkombëtare) nuk duhet të ndjekin këtë procedurë, por duhet të aplikojnë për protezione internazionale.

Nëse ke nevojë për më shumë informacion dhe je në Itali, mund të shkosh në zyrat e Comune (komunës) që merren me emigracionin ose te një patronato.

Për të gjetur zyrën e imigracionit të Comune, mund kërkosh në internet: “Ufficio immigrazione Comune di + emrin e qytetit ku jeton” (për shembull Ufficio immigrazione Comune di Firenze).

Për të gjetur patronato mund të kërkosh në internet: “patronato + emrin e qytetit ku jeton (për shembull patronato Firenze).

Dëshiron të marrësh përditësime mbi shërbimet tona dhe informacionin e disponueshëm?

Regjistrohu për buletinin tonë dhe bëhu pjesë e Komunitetit ItaliaHello!